HTL Computer

- Địa chỉ:  302 đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- ĐT: 02603867653 - 0905015899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@maytinhhtl.com

- Facebook: HTL Computer

Liên Hệ
Chủ nhật, 25 Tháng 2 2024

Bảng màu chuẩn cho Game

Chuyên mục: IT

Code màu thông dụng tạo chữ màu trong Game đầy đủ nhất

Bảng mã màu HTML, CSS, RGB, CMYK chuẩn nhất dùng để thiết kế web 2022

Bảng mã màu game mới nhất năm 2022

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011

 

Bảng mã màu của các mạng xã hội phổ biến

Mạng xã hội RGB Values Hex Code Màu hiển thị
Facebook 59,89,152 #3b5998  
Twitter 85,172,238 #55acee  
Google+ 220,78,65 #dc4e41  
Pinterest 189,8,28 #bd081c  
LinkedIn 0,119,181 #0077b5  
Digg 0,0,0 #000000  
Delicious 51,153,255 #3399ff  
Stumbleupon 235,73,36 #eb4924  
Tumblr 53,70,92 #00405d  
Vkontakte 69,102,142 #45668e  
Flattr 246,124,26 / 51,141,17 #f67c1a / #338d11  
Reddit 255,69,0 #ff4500  
Buffer 0, 0, 0 #000000  
Weibo 206,17,38 #ce1126  
Pocket 239,64,86 #ef4056  
Xing 2,100,102 / 207,220,0 #026466 / #cfdc00  
Odnoklassniki 237,129,43 #ed812b  
WhatsApp 67,216,84 #43d854  
Menéame 255,100,0 #ff6400  
Blogger 245,125,0 #f57d00  
Amazon 0,0,0 / 255,153,0 #000000 / #ff9900  
Yahoo Mail 65,0,147 #410093  
Gmail 234,67,53 #ea4335  
Newsvine 0,180,136 #00b488  
Evernote 45,190,96 #2dbe60  
MySpace 0, 64, 93 #00405d  
Viadeo 240,115,85 #f07355  
Line 0,195,0 #00c300  
Flipboard 225,40,40 #e12828  
Yummly 0, 64, 93 #00405d  
Viber 0, 64, 93 #00405d  
Telegram 0, 64, 93 #00405d  
Instagram 63,114,155 #3f729b  
YouTube 205,32,31 #cd201f  
Vimeo 26,183,234 #1ab7ea  
Foursquare 0, 64, 93 #00405d  
Behance 23,105,255 #1769ff  
Github 0, 64, 93 #00405d  
Skype 0,175,240 #00aff0  
Snapchat 255,250,55 #fffa37  

 

Địa đểm địa chỉ đường đi gần đây nhất cửa hàng HTL Computer Shop Kon Tum

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer